Knihovní řád

K N I H O V N Í   Ř Á D
Obecní knihovny v Sedlištích

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje svým uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
– výpůjční služby,
– meziknihovní výpůjční služby,
– informační služby,
– přístup k síti internet.

2. Základní služby poskytuje knihovna bezplatně, za některé však v souladu s knihovním zákonem může požadovat úhradu do výše vynaložených nákladů. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

Čl. 3
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí respektovat stanovená opatření, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Při ztrátě nebo odcizení uživatelského průkazu je jeho uživatel povinen toto neprodleně oznámit pracovníkům knihovny. Uživatel nese plnou odpovědnost za dokumenty, které byly vypůjčeny na jeho uživatelský průkaz.

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně knihovníkovi.

Čl. 4
Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky pro registraci:
– uživatelem se může stát občan starší 15 let po předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu). Na základě tohoto dokladu bude vyplněna přihláška, kterou uživatel potvrdí svým podpisem. Tímto taky potvrzuje znalost knihovního řádu,
– dětem do 15 let potvrdí přihlášku svým podpisem rodiče nebo zákonný zástupce, který tímto přebírá odpovědnost za dítě ve vztahu ke knihovně,
– právnické osoby se přihlašují prostřednictvím pověřeného pracovníka, který  k registraci předloží svůj osobní doklad a písemné pověření,
– uživatelé, kteří nechtějí služeb knihovny využívat pravidelně, se mohou přihlásit jednorázově za nižší poplatek. Tímto způsobem si mohou půjčit maximálně 1 dokument za 1 rok.

3. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Tyto údaje knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Změnu údajů je uživatel povinen neprodleně nahlásit.

4. Zaregistrovaný uživatel obdrží průkaz, který je nepřenosný na jinou osobu.

5. Registrace probíhá každoročně, registrační poplatek je jednorázový, platí se v plné výši vždy na 12 měsíců ode dne přihlášení.

 Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Při použití internetu je uživatel povinen se řídit provozním řádem.

2. Pravidla přístupu k síti internet jsou přílohou tohoto knihovního řádu.

Čl. 6
Půjčování dokumentů

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto knihovního řádu s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecně právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
Pro půjčování dokumentů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Každý návštěvník knihovny se při vstupu prokáže svým uživatelským průkazem, resp. osobním dokladem.

3. Absenčně (mimo knihovnu) je možno si vypůjčit 10 dokumentů. Tento počet může knihovna v odůvodněných případech změnit.

4. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Může být 2x prodloužena, nežádá-li dokument další uživatel. Knihovna je oprávněna stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení před uplynutím výpůjční lhůty.

5. Dokumenty, které jsou vypůjčeny, si může uživatel rezervovat. Rezervace jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly realizovány.

6. Uživatel je povinen si dokument před vypůjčením zkontrolovat a ohlásit závady. Tyto závady knihovna zaregistruje na příslušném dokumentu, případně v poznámce výpůjčního protokolu. Za neohlášené závady nese uživatel odpovědnost.

7. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, tzn. do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

8. Při vrácení dokumentů je uživatel povinen být přítomen u jejich převzetí.

Čl. 7
Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu, ztráty a náhrady

1. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození dokumentu, je uživatel tuto skutečnost povinen bezodkladně nahlásit. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu jiné dílo nebo náhradu finanční. Finanční náhrada činí až trojnásobek pořizovací ceny plus manipulační poplatek. U cenných a nedostupných dokumentů se požaduje úhrada nákladů do výše pořízení fotokopie a vazby.

2. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 8
Poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

1. Uživatel je povinen zaplatit poplatek z prodlení. Tato povinnost nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.

2. Nevrácené dokumenty knihovna vymáhá  upomínkami, přičemž pro povinnost zaplatit příslušný poplatek je rozhodující délka překročení výpůjční lhůty, ne faktické doručení upomínky.

3. Po bezvýsledném vymáhání upomínkami následuje vymáhání právní cestou.

Čl. 9
Ostatní

1. Za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel knihovny.

2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy.

3. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 Čl. 10
Přílohy

1. Ceník placených služeb a poplatků

2. Pravidla přístupu k síti Internet

 

 

V Sedlištích, dne: 1. října 2007