Přístup k internetu

P R A V I D L A   P Ř Í S T U P U   K   S Í T I   I N T E R N E T
v Obecní knihovně v Sedlištích

 Přístup na internet je umožněn:
– uživatelům knihovny po předložení uživatelského průkazu,
– ostatním zájemcům po předložení osobního dokladu,
– dětem mladším 15ti let pouze v doprovodu dospělých.

Pravidla přístupu:
– připojení k síti internetu provádí pracovník knihovny,
– uživatelé pracují individuálně,
– v případě zpoplatnění služby se platí hodinová sazba za jedno místo a jednu stanici,           přičemž u jedné stanice mohou pracovat maximálně dva lidé,
– není povoleno manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení nebo vymazávat           nainstalované soubory, popř. instalovat nové softwary,
– soubory, které uživatel uložil na pevný disk, je povinen odstranit,
– není povoleno restartovat počítače a používat jakékoliv jiné aplikace bez vědomí                   pracovníka knihovny,
– uživatel může použít záznamové medium to je však povinen předložit ke kontrole               antivirovým programem,
– není povoleno rozesílání lživých, hanlivých a anonymních informací,
– není povolen přístup k aplikacím propagujícím násilí, rasismus, fašismus, pornografii…,
– uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat,
– při práci u počítače není dovoleno konzumovat potraviny,
– uživatel je povinen udržovat klid a pořádek,
– uživatel si může rezervovat místo u počítače, je však povinen dodržet stanovený čas,         zdržení se toleruje maximálně 5 minut,
– provozovatel nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak,   obsahují-li viry,
– ceny za přístup na internet a použití výpočetní techniky jsou stanoveny ceníkem obecní       knihovny v Sedlištích.

 V Sedlištích, dne: 1. října 2007